Consell Escolar

Membres del Consell Escolar (2020-2021)

consellescolarbogatell@gmail.com

  • Eva Guerrero
  • Elisabet Guinó
  • Maria Rodriguez
  • Aitor Aretxaga (representant de l’AFA)
Què és el Consell Escolar de Centre?
És l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
Quines funcions té el Consell Escolar de Centre?
Algunes de les seves funcions són:
– Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
– Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
– Aprovar les normes d’organització, funcionament i modificacions corresponents.
– Aprovar la carta de compromís educatiu.
– Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
– Participar en el procediment de selecció i proposta de cessament del director o directora.
– Intervenir en la resolución de conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
– Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolarscomplementàries i  d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
– Participar en les anàlisi i les avaluacions del funcionament general del centre i  conèixer l’evolució del rendiment escolar.
Trobareu tota la informació a: