Vocalia família i convivència

Què fa?

El Projecte de Convivència de la escola té com a objectiu contribuir al màxim desenvolupament personal, acadèmic i social de tot l’alumnat. Les accions engegades per l’escola en aquesta matèria estan adreçades no només a la millora de la convivència a l’aula i al centre, sinó també a l’entorn i la comunitat.

Atès que fora de l’horari lectiu i del recinte escolar continua sent molt prioritària la convivència, creiem que també ho és que les famílies treballin per contribuir-hi. És en l’espai comunitari de l’escola on considerem que la Comissió de Família i Convivència pot intervenir, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció (aula, centre i entorn) afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, actituds i hàbits relacionals.

Aquesta Comissió, doncs, té els mateixos objectius generals que el Projecte de Convivència de l’escola però adaptats a l’àmbit de les famílies i relacionats amb activitats no lectives:

  • Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits
  • Ajudar a assegurar i garantir la participació, implicació i compromís del màxim de famílies
  • Ajudar els infants a relacionar-se amb ells mateixos, amb els altres i amb el món
  • Fomentar la mediació i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte
  • Fomentar una cultura de la pau i la no-violència